Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážního salonu Vědomé masáže Plzeň na adrese Havířská 3, Plzeň – Jižní předměstí, Ing. Janem Kolářem, IČ: 73438219, s místem podnikání Masarykova 381, 33901 Klatovy a kupujícím a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel a jeho zaměstnanci poskytují masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění provozovatele a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Poskytované služby jsou účinným doplňkovým prostředkem k udržení fyzického a psychického zdraví a k harmonizaci těla. V žádném případě nenahrazují zdravotní péči a nemohou nahradit nezbytné lékařské ošetření.

1.3 Telefonickým (vč. sms), elektronickým (např. email) nebo osobním objednáním konkrétního termínu masáže (dále jen komunikační kanál) projevuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatele.

2. Poukaz na masáž

2.1 Poukaz na masáž je možné zakoupit prostřednictvím partnerské platformy rozmazluj.se, na kterou je zákazník přesměrován z webových stránek salonu www.vedome-masaze.cz (dále jen webové stránky salonu), a to v elektronické nebo papírové verzi. Objednat ho lze také emailem, telefonicky anebo osobně po předchozí telefonické domluvě přímo v salonu bez zprostředkování dalším subjektem. Poukaz je zákazníkovi vydán po uhrazení jeho ceny, buďto převodem na účet anebo při osobním předání v hotovosti. Poukaz lze vystavit elektronicky ve formátu PDF, anebo ve fyzické papírové podobě, který lze zaslat poštou v obálce anebo předat osobně v prostorách salonu. V případě, že poukaz nebude možné uplatnit z důvodu vládních restrikcí a nařízeného omezení provozu salonu souvisejícího s řešením epidemiologické situace, bude platnost poukazů automaticky prodloužena o dobu, po kterou bylo omezení provozu nařízeno.

2.2 Při využití elektronické nebo telefonické formy nákupu lze od koupi poukazu do 14 dní po jeho obdržení odstoupit, uhrazená cena bude zákazníkovi, který poukaz tímto způsobem zakoupil, vrácena. Odstoupení od koupi poukazu lze učinit pouze v případě, že poukaz nebyl již uplatněn. Uhrazená částka bude provozovatelem zaslána zpět na bankovní účet, ze kterého byla platba realizována, v případě předložení účtenky nebo jiného dokladu o zaplacení i jiným způsobem. Při vrácení uhrazené ceny bude poukaz zneplatněn a nebude možné ho již využít.

2.3 Po vypršení platnosti poukazu již nelze poukaz uplatnit, nedohodnou-li se zákazník a provozovatel jinak.

2.4 Službu, na kterou je poukaz vystaven, lze při objednání vyměnit za jinou službu nabízenou salonem v odpovídající anebo nižší ceně. V případě výměny za službu vyšší hodnoty lze rozdíl v cenách doplatit.

3. Objednávka služeb

3.1 Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat v souladu s bodem 1.3 – telefonicky, elektronicky (emailem) nebo osobně. Při objednání se domlouvá datum a čas, druh a délka masáže a výběr maséra či masérky, který/která masáž provede. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou. Pokud klient uplatňuje poukaz na masáž, při objednání nahlásí číslo poukazu, v opačném případě nemusí být poukaz při dohodnuté návštěvě uznán a bude po klientovi požadována úhrada objednané služby. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas potřebný pro přípravu a samotný průběh masáže.

3.2 Příchod do salonu a délka masáže
Klient přichází na čas domluvený při objednání. Při dřívějším příchodu může být klient požádán, aby počkal do stanoveného času. Před i po masáži má klient možnost se osprchovat.

3.3 Platba za masáž
V případě hotovostní platby se cena za masáž hradí před zahájením masáže. Není umožněna platba kartou nebo elektronickou měnou. Bezhotovostně lze platit převodem na účet na základě vystavené faktury, platba musí být v tomto případě provedena před domluveným termínem masáže.

3.4 Přeobjednání nebo zrušení termínu masáže Nemůže-li se zákazník dostavit v dohodnutém termínu na masáž, informuje o tom předem komunikačním kanálem dle bodu 1.3, nejpozději však 3 hodiny před plánovaným zahájením masáže. Pozdější kontakt a zájem o přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

3.5. Absence zákazníka a pozdní příchod
V případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu na masáž, se zpožděním delším než 15 minut, bude zákazníku účtována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši ceny objednané masáže (a to i v případě zkrácení masáže o dobu zpoždění klienta), nebo dle domluvy.

3.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být ze strany provozovatele nebo jeho zaměstnanců odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví s kontraindikacemi masáže
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu či psychickém rozpoložení
d) zákazník se během objednávání masáže nebo úvodního rozhovoru, vyjadřuje či chová nepřístojným/nevhodným způsobem
e) zákazník po poskytovateli masáže požaduje jiný než dohodnutý a nabízený druh služeb

V případě uplatnění poukazu bude v případě odmítnutí masáže zákazníkovi nabídnut jiný termín. Uhrazená cena za poukaz může být provozovatelem vrácena při předložení účtenky nebo jiného dokladu o zaplacení. Vrácení uhrazené ceny za poukaz anebo domluvení jiného termínu se v tomto případě řeší s provozovatelem zpětně v rámci reklamačního řízení dle bodu 5 těchto obchodních podmínek.

3.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky kontraindikace
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti nebo návykových látek
c) se během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným/nevhodným způsobem
d) zákazník během masáže požaduje po poskytovateli služby jiné než dohodnuté a salonem nabízené služby

V případě předčasného ukončení masáže bude klientovi vrácena poměrná část ceny masáže, účtována bude tedy pouze doba proběhlé masáže, nikoliv kompletní služba. V případě uplatnění poukazu na masáž, bude v tomto případě poměrná část ceny masáže provozovatelem vrácena zasláním na bankovní účet kupujícího, anebo při předložení účtenky nebo jiného dokladu o zaplacení také v hotovosti. Poměrná část se vypočítává z ceny, za kterou byl poukaz zakoupen, nikoliv z ceny dle aktuálního ceníku. Vrácení poměrné části ceny při využití poukazu se řeší s provozovatelem zpětně v rámci reklamačního řízení dle bodu 5 těchto obchodních podmínek.

3.8 Osobní věci a cennosti
Salon poskytuje bezpečnostní komfort. Během celé masáže je možno si z bezpečnostních důvodů uschovat veškeré osobní věci přímo v prostorách masérny. Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před masáží/ během masáže/ po masáži neručí, neuschová-li si zákazník cenný předmět na vyhrazené místo v masérně. Zapomenuté věci, nalezené po odchodu klientů, jsou uschovány po dobu 3 následujících měsíců.

3.9 Ceník služeb
Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách salonu. Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátcem DPH.

4. Kurzy

4.1 Na webových stránkách provozovatele je uveden seznam kurzů a termínů jejich konání. Kurzy jsou zajišťovány společností KOLAR EDUCATION s.r.o. (dále jen "firma zajišťující výuku") a probíhají v prostorách salonu nebo na jiné adrese, která je vždy předem upřesněna. Na kurz se klient přihlašuje pomocí daných komunikačních kanálů (email, telefon, osobní přihlášení), místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení zálohy nebo celé ceny kurzu na bankovní účet firmy zajišťující výuku anebo po nahlášení čísla platného poukazu. V případě platby zálohy kurzovného je uhrazená záloha nevratná. Záloha může být vrácena pouze v případě, že kurz nebude moci proběhnout z vážných důvodů na straně provozovatele nebo firmy zajišťující výuku (např. při onemocnění lektora, přihlášení malého počtu účastníků apod.). Uhrazení ceny kurzu vč. doplatku k dříve uhrazené záloze musí být provedeno nejpozději 5 dní před začátkem konání kurzu, za uhrazení ceny kurzovného se považuje doručení platby na účet firmy zajišťující výuku.

4.2 V případě, že účastník/účastníci se nebudou moci zúčastnit kurzu, mohou svojí rezervaci přenechat jinému účastníkovi stejného pohlaví (případně přihlášený muž může přenechat účast jiné ženě), v případě přihlášení v páru lze přenechat pouze jinému páru. V případě uplatnění poukazu zakoupeného prostředictvím platformy rozmazluj.se nebo jiného prodejce je postupováno dle obchodních podmínek příslušné platformy nebo příslušného prodejce.

4.3 Provozovatel garantuje, že firma zajišťující výuku zajistí, aby byl na kurzu vyvážený poměr mužů a žen a aby účastníků byl sudý počet z důvodu možnosti tvoření dvojic při praktických cvičeních. Pokud se nepodaří zajistit stejný počet mužů a žen, je možná pouze varianta převažujícího počtu žen, nikoliv převaha počtu mužů (toto se netýká přípravného kurzu pro získání profesní kvalifikace Sportovní masér/masérka). Účastníci tedy musí počítat s tím, že pokud se přihlásí jako jednotlivci, budou pro praktická cvičení vytvářet s ostatními dvojice muž-žena nebo žena-žena. Pokud se na kurz přihlásí konkrétní dvojice společně, bude této dvojici umožněno pracovat po celý kurz společně (nebudou nuceni se promíchávat s jinými účastníky, pokud se na místě nedomluví jinak, to však neznamená, že jim možnost rozdělení nemůže být během kurzu ústně navrhována).

4.4 Uhrazením ceny kurzovného vyjadřuje účastník svou vůli celý kurz absolvovat, pokud se následně v průběhu běhu kurzu rozhodne kurz z libovolného důvodu nedokončit, nebude mu již vraceno uhrazené kurzovné. Kurzovné bude v poměrné výši vráceno v případě předčasného ukončení kurzu ze závažných důvodů na straně firmy zajišťující výuku (např. při nepřítomnosti lektora).

4.5 V případě, že kurz nebude možné zrealizovat z důvodu vládních restrikcí a omezení souvisejících s řešením epidemiologické situace, bude uhrazená záloha nebo celé kurzovné provozovatelem vrácena zákazníkovi, anebo se zákazník a provozovatel mohou domluvit na jiném termínu kurzu.

5. Reklamace služeb

5.1 Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele nebo jeho zaměstnanců. Reklamace se podává osobně nebo písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace mohou být případné náklady na její projednání požadovány po zákazníkovi.

5.2 Při odmítnutí masáže nebo předčasném ukončení masáže podle bodů 3.6 a 3.7 těchto obchodních podmínek v případě, kdy byl uplatněn poukaz na masáž, bude vrácení poměrné části ceny řešeno s provozovatelem písemnou nebo elektronickou formou nejpozději do 30 dnů od termínu objednané masáže, která byla odmítnuta nebo předčasně zrušena. Pro emailové uplatnění reklamace slouží adresa info@vedome-masaze.cz. Zákazník může před řešením reklamace případ nejprve nahlásit provozovateli telefonicky na tel. č. +420 792 315 500.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra/masérky.

6.2. Platnost a účinnost Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 4.4.2024. Ověřovány a aktualizovány jsou v souladu s předpisy a novelami zákona a v návaznosti na přijaté změny, případně rozšiřování služeb salonu.